กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2559
AWAK6079
AWAK6080
AWAK6081
AWAK6082
AWAK6083
AWAK6084
AWAK6085
AWAK6086
AWAK6087
AWAK6088
AWAK6089
AWAK6090
AWAK6091
AWAK6092
AWAK6093
AWAK6094
AWAK6095
IMG_5659
IMG_5660
IMG_5661
IMG_5662
IMG_5663
IMG_5664
IMG_5665
IMG_5666
IMG_5667
IMG_5668
IMG_5669
IMG_5670
IMG_5671
IMG_5672
IMG_5673
IMG_5674
IMG_5675
IMG_5676
IMG_5677
IMG_5678
IMG_5679
IMG_5680
IMG_5681
IMG_5682
IMG_5683
IMG_5684
IMG_5685
IMG_5686
IMG_5687
IMG_5688
IMG_5689
IMG_5690
IMG_5691
IMG_5692
IMG_5693
IMG_5694
IMG_5695
IMG_5696
IMG_5697