กลับหน้าแรก » กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชามติ

กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชามติ โรงเรียนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ในการออกเสียงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559

ซึ่งเป็นวันสำคัญที่ต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์การเมืองไทยว่า ประชาชนคนไทยผู้มีสิทธิ์ออกเสียง จะได้ใช้อำนาจอธิปไตยทางตรง

ด้วยการไปออกเสียงประชามติว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ ต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox