กลับหน้าแรก » กิจกรรมมอบรางวัลการแข่งขันสารานุกรมไทย การประกวดร้องเพลงและการแข่งขันเทควันโด

1.

การแข่งขันจากหนังสือสารานุกรมไทยฉบับเสริมความรู้ เล่ม9

    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
        เด็กหญิง พีรฉัตร บัณฑิตพรรณ
        ครูผู้ฝึกสอน นางสาวสุกัญญา สมบูรณ์
ได้ไปแข่งขันระดับประเทศเพื่อชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

2.

รางวัลการประกวดร้องเพลง

    โรงเจบ้วนฮกตั้วได้มีการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 เพื่อรำลึกในองค์อัครศิลปินและพระอัจฉริยภาพ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต ได้รับรางวัล

    1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับมัธยม
        เด็กชายธนาทร เรืองสุวรรณ พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท

    2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในระดับประถม
        เด็กชายธนากร เรืองสุวรรณ พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท

3.

รางวัลการแข่งขันเทควันโด รายการ "เพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง ชิงแชมป์ภาคกลาง"

    ณ โรงยิม วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการเพชรบุรี เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ได้รับรางวัล

    1. ทีมเทควันโดโรงเรียนธีรศาสตร์ยอดเยี่ยม

    2. รางวัลชนะเลิศ
        เด็กหญิงนฤมล แซ่ตั้น
        เด็กชายโภคิน อ้นพันธุ์

    3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
        เด็กชายปุณยวัฒน์ โพธินันทวงศ์
        เด็กชายณัฐภัทร นาคโขนง
        เด็กชายวรัท ลุ่ขการณ์

    4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
        เด็กชายธนาทร เรืองสุวรรณ
        เด็กชายธนากร เรืองสุวรรณ
        เด็กชายธัญตะวัน อิ่มทรัพย์
        เด็กชายนนทกร อ่อนละมัย
        เด็กชายพสิษฐ์ เชวงกุลพิวัฒน์
        เด็กชายสุธวา สินสุข