กลับหน้าแรก » มอบป้ายชื่อประธานสภานักเรียนระดับมัธยมและประถม

กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน วันที่ 8 มิถุนายน 2560

มอบป้ายประธานนักเรียน ระดับ มัธยม

ด.ช.ปิยะณัฐ เหมศรี

และป้ายประธานนักเรียน ระดับ ประถม

ด.ญ.ศิริภัสสร  แผ่นทอง

มอบเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560

jAlbum photo album software and PhotoBox