กลับหน้าแรก » การแข่งขันเทควันโดชิงด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

การแข่งขันเทควันโดชิงด้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

ณ สนามกีฬา จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2560

ชนะเลิศอันดับ 1

1. น.ส.นฤมล แซ่ตั้น

2. ด.ช.นนทกร อ่อนละมัย

รองชนะเลิศอันดับ 1

1. ด.ญ.นีรนรี เชวงกุลพิวัฒน์

2. ด.ช.โภคิน อ้นพันธุ์

3. ด.ช.ณัฐภัทร นาคโขนง

4. ด.ญ.ธัญชนก จิตต์ประเสริฐ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

1. ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox