กลับหน้าแรก » พิธีรับรางวัล ครูคาทอลิกผู้อุทิศตนเพื่อประกาศพระคริสตเจ้า โอกาสวันชุมนุมครูคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 25

พิธีรับรางวัล ครูคาทอลิกผู้อุทิศตนเพื่อประกาศพระคริสตเจ้า โอกาสวันชุมนุมครูคาทอลิกสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 25 วันที่ 16 มกราคม 2562

มีรายชื่อดังนี้

1) นายศักดิ์ชัย สว่างงาม

2) นางประภาพรรณ ไชยวงศ์

3) นางสาวนิรัตนดา ตันตระกูล

4) นางสาวพนิดา นิ่มนุชม

5) นางสุดารัตน์ ชาญเฉลิมชัย

6) นางสุรีรัตน์ จีนเอีย

7) นางสาวจีรนุช ทาคำ

8) นางสุรีพร อินทรธนี

9) นายพงศ์พันธ์ เอกพันธ์ชัยเดช

10) นายวิศรุต ปัญจลาภสกุล

11) นางสาวสุธีรา เตี้ยมเครือ

12) นางสาวกุสุมนิภา พิทักษ์สินธุ์

13) นางกัญญา ฉายาบรรณ์

14) นางวิไลรัตน์ จิตเจริญทวีโชค

15) นางสาวสุมาส ทรัพย์เย็น

jAlbum web gallery maker and PhotoBox