กลับหน้าแรก » กิจกรรมมอบรางวัลจากการแข่งขันทักษะกลุ่มโรงเรียนเอกชน ระดับประเทศ การแข่งขันว่ายน้ำ และการแข่งขันทางศิลปะ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 บาทหลวงธาดา พลอยจินดา มอบเกียรติบัตร การแข่งขันต่างๆ ดังนี้

งานการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนเอกชน ภาคกลาง เนื่องในวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2562

   การคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
       ผู้แข่งขัน ด.ญ.จุฑามาศ จงอักษร ป.6/4

   การคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
       ผู้แข่งขัน ด.ญ.ชลิษา รัตนโภคากุล ม.2/3

   การทำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
       ผู้แข่งขัน
       ด.ญ.เพลงพิณ จันทร์มา ป.6/1
       ด.ญ.รัตติยาภรณ์ เสมา ป.6/1
       ด.ญ.อัญชิษฐา เอดาสัย ป.6/3

   การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขัน
       ผู้แข่งขัน ด.ญ.คริสต์มาส ชวลิตบำรุง ม.3/1

   การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
       ผู้แข่งขัน
       ด.ญ.จิรวดี ศรีคำ ป.6/1
       ด.ญ.ฐานิสรา เชี่ยวชาญ ป.6/1
       ด.ญ.บุญญาพร ชื่นใจ ป.5/3

    การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
       ผู้แข่งขัน
       ด.ช.นนทนันท์ นารี ม.3/1
       ด.ญ.สุธาสินีย์ เสตะพันธ์ ม.3/1
       ด.ญ.เบญญาภา ปานรัตน์ ม.3/1

   การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 4
       ผู้แข่งขัน
       ด.ช.ณฐพงศ์ สิทธิการ ม.3/1
       ด.ช.นววิธ จันทราภรณ์ ม.3/1
       ด.ช.เสฏฐวุฒิ ไกรนรา ม.3/1

   ประกวดมารยาทไทย (ชาย,หญิง) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
       ผู้แข่งขัน
       ด.ญ.วลาวัลย์ กิจสังสรรค์กุล ม.2/1
       ด.ช.จักรพันธ์ แสงใหญ่ ม.2/2

   การแข่งขัน Spelling Bee หลักสูตรสามัญ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
       ผู้แข่งขัน ด.ช.ศิรชัช พิมพ์ตรา ป.3/1

   การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) หลักสูตรสามัญ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
       ผู้แข่งขัน        ด.ช.ณัชพล สิทธิสาร ม.2/1

   การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
       ผู้แข่งขัน        ด.ช.ธนาทร เรืองสุวรรณ ม.2/1

   การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย) ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
       ผู้แข่งขัน        ด.ช.ธนากร เรืองสุวรรณ ป.5/1

   การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
       ผู้แข่งขัน        ด.ช.พุฒิเมธ ปรีชานุมาศ ม.1/4

   การแข่งขันแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
       ผู้แข่งขัน
       ด.ญ.เบญจวรรณ พ่วงแพ ป.6/3
       ด.ญ.วิลาสินีย์ ช่วงโชติ ป.6/3
       ด.ญ.สุธาสินี ใจมั่น ป.6/3

 การแข่งขันว่ายน้ำ รายการเยาวชนพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ที่ศูนย์กีฬาราชดำเนิน พุทธมณฑล

   ว่ายน้ำท่าผีเสื้อ 50 เมตร ชาย รุ่นอายุ 10 ปี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง
   ว่ายน้ำท่ากบ 25 เมตร ชาย รุ่นอายุ 10 ปี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง
       ผู้แข่งขัน        ด.ช.ตรีชนากานต์ สกุลณี

 

 

 

jAlbum - customizable web photo albums and PhotoBox