กลับหน้าแรก » มอบรางวัลการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์

มอบรางวัลการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการดังต่อไปนี้

 

1. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) จากกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ เงินรางวัล 1,000 บาท
รายชื่อผู้รับรางวัล ได้แก่

       1) เด็กหญิงธิดารัตน์ แซ่เฮ้ง
       2) เด็กหญิงเกศกนก ทองอ่อน
       3) เด็กหญิงเบญญาภา ปานรัตน์

ครูผู้ฝึกซ้อมได้แก่
       1) นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฎฐ์
       2) นายประวิทย์ นพรัตน์
       3) นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล


2.  การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ(ภาคกลาง) เงินรางวัล 3,000 บาท
รายชื่อผู้รับรางวัล ได้แก่

       1) เด็กหญิงสุธาสินีย์ เสตะพันธ์
       2) เด็กชายนนทนันท์ นารี
       3) เด็กหญิงปิยากร เอี่ยมหรุ่น

ครูผู้ฝึกซ้อมได้แก่
       1) นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฎฐ์
       2) นายประวิทย์ นพรัตน์
       3) นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล


3. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่ 2 (ระดับประเทศ) เงินรางวัล 5,000 บาท
รายชื่อผู้รับรางวัล ได้แก่

       1) เด็กหญิงสุธาสินีย์ เสตะพันธ์
       2) เด็กชายนนทนันท์ นารี
       3) เด็กหญิงปิยากร เอี่ยมหรุ่น

ครูผู้ฝึกซ้อมได้แก่
       1) นางวัชราภรณ์ รัตนพิศิฎฐ์
       2) นายประวิทย์ นพรัตน์
       3) นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

Gallery software for photographers and PhotoBox