กลับหน้าแรก » 5 มีนาคม 2563 โรงเรียนธีรศาสตร์ ได้มีการทำความสะอาดพื้นที่ของโรงเรียนทั้งหมด (ภายในห้องและนอกห้องเรียน)"Big Cleaning Day" ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคไวรัส COVID-19

5 มีนาคม 2563 โรงเรียนธีรศาสตร์ ได้มีการทำความสะอาดพื้นที่ของโรงเรียนทั้งหมด (ภายในห้องและนอกห้องเรียน)"Big Cleaning Day" ตามมาตรการเฝ้าระวังโรคไวรัส COVID-19

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox