กลับหน้าแรก » มอบรางวัลการแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์

มอบรางวัลที่โรงเรียน วันที่ 26 สิงหาคม 2562

ผลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์

รายการที่ 1
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ รอบคัดเลือกตัวแทนศูนย์ภาคกลาง
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย วันที่ 2 สิงหาคม 2562
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ (อพวช.)
ผู้เข้าแข่งขัน
1. ด.ญ.บุญญาพร ชื่นใจ
2. ด.ญ.จิดาภา ละเลิศ
3. ด.ญ.ญาณา จันทร์อนันต์
ผลการแข่งขัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท

รายการที่ 2
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ รอบคัดเลือกตัวแทนศูนย์ภาคกลาง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ (อพวช.)
ผู้เข้าแข่งขัน
1. ด.ญ.เมธาวี มณีศรี
2. ด.ญ.ศลิษา ฉมาเมธากุล
3. ด.ญ.ประภาศิริ ทองอิ่ม
ผลการแข่งขัน รางวัลชมเชย

รายการที่ 3
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย วันที่ 8 สิงหาคม 2562
ผู้เข้าแข่งขัน
1. ด.ญ.บุญญาพร ชื่นใจ
2. ด.ญ.จิดาภา ละเลิศ
3. ด.ญ.ญาณา จันทร์อนันต์
ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

รายการที่ 4
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 8 สิงหาคม 2562
ผู้เข้าแข่งขัน
1. ด.ญ.เมธาวี มณีศรี
2. ด.ญ.ศลิษา ฉมาเมธากุล
3. ด.ญ.ประภาศิริ ทองอิ่ม
ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

รายการที่ 5
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์
ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ผู้เข้าแข่งขัน
1. ด.ญ.บุญญาพร ชื่นใจ
2. ด.ญ.จิดาภา ละเลิศ
3. ด.ญ.ญาณา จันทร์อนันต์
ผลการแข่งขัน รางวัลชมเชย รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

รายการที่ 6
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์
ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้เข้าแข่งขัน
1. ด.ญ.เมธาวี มณีศรี
2. ด.ญ.ศลิษา ฉมาเมธากุล
3. ด.ญ.ประภาศิริ ทองอิ่ม
ผลการแข่งขัน รางวัลชมเชย รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

jAlbum image gallery software and PhotoBox