กลับหน้าแรก » 5 เมษายน 2564 โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2564

5 เมษายน 2564 #โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปี 2564 นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีนางสาวกองแก้ว ม่วงเพ็ชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน เป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี โครงการนี้ได้จัดให้กับสถานศึกษาเอกชน โรงเรียนธีรศาสตร์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี มีคณะครูนักเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 170 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างทัศนคติที่ดี ต่อบ้านเมือง รู้จักสร้างอาชีพสร้างรายได้ มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นตนเอง และการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี ผู้จัด : กลุ่มลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

Create online photo albums with jAlbum and PhotoBox