กลับหน้าแรก » 24 สิงหาคม 2563 มอบรางวัลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี

24 สิงหาคม 2563 มอบรางวัลการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
- ด.ญ.ศิรดา สุถาพร ป.6
- ด.ช.วิศาล ปานกลับ ป.6
- ด.ญ.ชินัญญา ศรีสุวัฒโนทัย

ครูที่ปรึกษาในการประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา :
- นางสาวสุคนธา สุทธิศิริมงคล
- นางสาวมัณฑนา พงษ์พินิจภิญโญ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
- ด.ญ.ธัญลักษณ์ จิตธรรมพงศ์ ม.3
- ด.ญ.บุญญาพร ชื่นใจ ม.1
- ด.ญ.จิดาภา ละเลิศ ม.1

ครูที่ปรึกษาในการประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา :
- นายประวิทย์ นพรัตน์
- นายชาคริต ทรงต่อศรีสกุล

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox