กลับหน้าแรก » 25 กันยายน 2563 โรงเรียนธีรศาสตร์ เข้าร่วมจัดแสดงผลงานทางวิชาการ ที่เป็นเลิศ (Best Practices) สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท ร. 10 ด้านการศึกษา

25 กันยายน 2563 โรงเรียนธีรศาสตร์เข้าร่วมจัดแสดงผลงานทางวิชาการ ที่เป็นเลิศ (Best Practices) สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท ร. 10 ด้านการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้ โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดราชบุรี โครงการ “ศธจ. สุจริต” ป้องกันการทุจริต เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี โดยมี ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมปิยราชา โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

Gallery software for photographers and PhotoBox