กลับหน้าแรก » 15 ตุลาคม 2563 การพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูผู้สอนภาษาจีน โดย ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนดรุณาฝูเจ๋อ