กลับหน้าแรก » 2 พฤศจิกายน 2563 มอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี วันลอยกระทง และรางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการเพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง ชิงแชมป์ภาคกลาง เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563

2 พฤศจิกายน 2563 มอบรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี วันลอยกระทง และ รางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการเพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง ชิงแชมป์ภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563

ผลการแข่งขัน การประกวดวาดภาพระบายสี วันลอยกระทง
ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-2
1. เด็กหญิงกชพร พรหมมาลี ประถมศึกษาปีที่ 2/3 ชนะเลิศ
2. เด็กชายณัฐกฤษ หาญกิจ ประถมศึกษาปีที่ 2/3 รองชนะเลิศอันดับ 1
3. เด็กชายภูมรินทร์ อาชาวิลาวัลย์ ประถมศึกษาปีที่ 2/3 รองชนะเลิศอันดับ 2
4. เด็กหญิงธัญญาภรณ์ นิลใส ประถมศึกษาปีที่ 2/3 ชมเชย

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3-4
1. เด็กหญิงวรกานต์ จิตตรา ประถมศึกษาปีที่ 4/3 ชนะเลิศ
2. เด็กหญิงทักษอร ผู้ปุ้ย ประถมศึกษาปีที่ 4/2 รองชนะเลิศอันดับ 1
3. เด็กหญิงอิสรีย์ ทองคำ ประถมศึกษาปีที่ 3/4 รองชนะเลิศอันดับ 2
4. เด็กสิตานัน ผลพิทักษ์ ประถมศึกษาปีที่ 4/1 ชมเชย

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5-6
1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง ฮวดลิ้ม ประถมศึกษาปีที่ 6/3 ชนะเลิศ
2. เด็กชายธนากร บุญมา ประถมศึกษาปีที่ 6/3 รองชนะเลิศอันดับ 1
3. เด็กหญิงปวีณ์นุช ปล้องสวย ประถมศึกษาปีที่ 6/1 รองชนะเลิศอันดับ 2
4. เด็กหญิงวารีกานต์ ขาวผ่อง ประถมศึกษาปีที่ 6/3 ชมเชย

ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1. เด็กหญิงอนุธิดา เหล่าคงถาวร มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ชนะเลิศ
2. เด็กหญิงเมธิศราภรณ์ เรืองหิรัญวนิช มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 รองชนะเลิศอันดับ 1
3. เด็กหญิงธารน้ำ ผานาค มัธยมศึกษาปีที่ 3/3 รองชนะเลิศอันดับ 2
4. เด็กหญิงศาสตราพิชญา นันทศิริศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ชมเชย

ผลการแข่งขัน กีฬาเทควันโด รายการเพชรบุรี เมืองคนดี สามวัง ชิงแชมป์ภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563
รางวัลระดับเหรีญทอง ได้แก่
1. ด.ช. พสิษฐ์ เชวงกุลพิวัฒน์ ชั้น ม.2/2

รางวัลระดับเหรีญเงิน ได้แก่
1. ด.ช. ปุณยวัฒน์ โพธินันทวงศ์ ชั้น ม.3/1
2. ด.ช. นนทกร อ่อนละมัย ชั้น ป.5/1
3. ด.ญ. สราวลี ตันเทียว ชั้น ป.1/3
4. ด.ญ. ณัฏฐิณิชา สายมาอินทร์ ชั้น ป.3/2
5. ด.ญ. กัญญ์ณิชชา กำแพง ชั้น ป.1/2
6. ด.ญ. พรนภา นาทา ชั้น ม.1/1
7. ด.ช. คุณากร กันจันทร์ ชั้น ป.2/1

รางวัลระดับเหรียญทองแดง ได้แก่
1. ด.ช. กันตพัฒน์ ศรีสกุลกาญจน์ ชั้น ม.1/1
2. ด.ช. ปวิช ดำรงพานิช ชั้น ป.2/2

jAlbum free web photo albums and PhotoBox