กลับหน้าแรก » 23 พฤศจิกายน 2563 การอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ 1 “Language and Beyond in the Young Learner Classroom”

การอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ 1 “Language and Beyond in the Young Learner Classroom” สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับปฐมวัย (บริบาล / อ.1 - 3) และประถมศึกษาตอนต้น (ช่วงชั้นที่ 1 / ป.1 - 3)

jAlbum - online photo sharing and PhotoBox