กลับหน้าแรก » 26 พฤศจิกายน 2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่เความเป็นเลิศ (Best Practices)

26 พฤศจิกายน 2563 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่เความเป็นเลิศ (Best Practices) ณ โรงเรียนธีรศาสตร์ วิทยากรโดย 1. นางเชาวนีย์ สายสุดใจ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 2. นางสาววงศ์จินดา ฤกษ์เมือง ศึกษานิเทศก์ 3. นางสาวอรจิรา สุวรรณมาลี ศึกษานิเทศก์ 4. นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์

jAlbum free web photo albums and PhotoBox