กลับหน้าแรก » 16กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี

16 กุมภาพันธ์ 2564 การประชุมสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรี ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี และรับรางวัลเกียรติบัตรการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ระดับชั้น ป.6 มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562

jAlbum - customizable web photo albums and PhotoBox