กลับหน้าแรก » 11-12 กันยายน 2564 มอบเงินโครงการรัฐให้ความช่วยเหลือตามมาตรการค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในสถานการณ์โควิด-19 ให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวนเงิน 2,000 บาท/คนและมอบเงินโครงการเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี จากภาครัฐเพื่อเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน

11-12 กันยายน 2564 มอบเงินโครงการรัฐให้ความช่วยเหลือตามมาตรการค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในสถานการณ์โควิด-19 ให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวนเงิน 2,000 บาท/คนและมอบเงินโครงการเงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี จากภาครัฐเพื่อเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน

Create photo gallery websites with jAlbum and PhotoBox