กลับหน้าแรก » 1 พฤศจิกายน 64 การนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

1 พฤศจิกายน 64 : การนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนธีรศาสตร์ โดย นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์

Gallery software for photographers and PhotoBox