กลับหน้าแรก » 4 มีนาคม 2565 ตรวจตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียนในระบบเพื่อขออนุญาตเปลี่ยนแปลงข้อความในตราสาร หมวด 2 วัตถุประสงค์ ข้อ 5

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีที่ได้แต่งตั้ง คณะกรรมการ ดังนี้ 1.นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 2.ว่าที่ร้อยตรีสุพัฒน์ หอมสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 3. นางจงกลนี โชคถาวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 4. นางสาวสุกัญญา หอมสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 5. นายโชคอนันต์ รักษาภักดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 6. นางสาวปณัชชยา กิตติพิชัย พนักงานราชการ 7. นางสาววิจิตรา นราศรี เจ้าหน้าที่ธุรการ เพื่อมาตรวจเยี่ยมและตรวจตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียนในระบบ เพื่อขออนุญาตเปลี่ยนแปลงข้อความในตราสาร หมวด 2 วัตถุประสงค์ ข้อ 5 วันที่ 4 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนธีรศาสตร์

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox