กลับหน้าแรก » 26 สิงหาคม 2564 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แบบออนไลน์

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แบบออนไลน์ โดยมีคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดร.เกรียงวุธ นีละคุปต์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ผศ.ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน และ ดร.มนัสนันท์ น้ำสมบูรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ดร.ธีระชัย รัตนรังสี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นกับสถานศึกษาผู้นำเสนอกับสถานศึกษาทั้ง 6 สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนธีรศาสตร์ โรงเรียนบ้านห้วยกบ โรงเรียนเทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) โรงเรียนสุพรรณภูมิ และโรงเรียนบางลี่วิทยา ผู้เข้าร่วมประชุมแบบออนไลน์ทั้งสิ้น ประมาณ 100 คน ประกอบด้วย บุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี และสถานศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ เป็นสถานศึกษาที่ดำเนินการจัดกิจกรรม/หลักสูตรที่มีโดดเด่น การดำเนินงานตามพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษา ทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ๑. การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง ๒. การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม ๓. การมีงานทำ – มีอาชีพ และ ๔. การเป็นพลเมืองดี รวมทั้งบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 การประชุมครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา สู่การปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ

Gallery software for photographers and PhotoBox