กลับหน้าแรก » 22 กันยายน 2565 โรงเรียนธีรศาสตร์ ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

22 กันยายน 2565 โรงเรียนธีรศาสตร์ ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดย นางจงกลนี โชคถาวร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

Create photo gallery websites with jAlbum and PhotoBox