กลับหน้าแรก » 17 ตุลาคม 2565 การอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps

17 ตุลาคม 2565 การอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่การสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps วิทยากร ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน

jAlbum web gallery software and PhotoBox