กลับหน้าแรก » 19 ตุลาคม 2565 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ

ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ "Maximizing Student Engagement 2022" 1. คุณครูพิทยาภรณ์ เห็นวิสุทธิ์ 2. T. Dina Roaล Salomon 3. คุณครูรุจิรดา ทัศนานนท์ ที่โรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี : 19 ตุลาคม 2565

jAlbum image gallery software and PhotoBox