กลับหน้าแรก » 28 ตุลาคม 2565 อบรมออนไลน์ หลักสูตร Active Learning

โครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร "แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการเรียนรู้สู่ห้องเรียน" โดย บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด ผ่าน Zoom : วันที่ 28 ตุลาคม 2565 1. คุณครูสุธีรา เตี้ยมเครือ 2. คุณครูพรรษา ขันธ์เครือ

Gallery software for photographers and PhotoBox