กลับหน้าแรก » 8 พฤศจิกายน 2565 ตัวแทนครูและนักเรียนร่วมทำกระทงเพื่อส่งประกวด

8 พฤศจิกายน 2565 ตัวแทนครูและนักเรียนร่วมทำกระทงเพื่อส่งประกวด ณ โบราณสถานสระโกสินารายณ์ ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

jAlbum image gallery software and PhotoBox