กลับหน้าแรก » 13 พฤศจิกายน 2565 อบรมกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียน

13 พฤศจิกายน 2565 เข้ารับการอบรมหลักสูตร การวางแผนกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ การสื่อสารภาษาอังกฤษของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตามกรอบมาตรฐาน CEFR

jAlbum photography website storage and PhotoBox