กลับหน้าแรก » 22 พฤศจิกายน 2565 การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ในการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังฆมณฑลราชบุรี

การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสังฆมลฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 22 พ.ย.2565 โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี
การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์(MS-Paint 2010)
รางวัลเหรียญทองได้แก่
1.เด็กชายพัฒนวัชร์ ตันมงคลกาญจน์
2.เด็กหญิงอติกานต์ อิ่มสุวรรณ
ครูผู้ฝึกซ้อม
: นางสาวพนิดา กิจเจริญ
: นางดุษณีย์ ประทุมศิริ

การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์(MS-Power Point 2016)
รางวัลเหรียญทองได้แก่
1.เด็กหญิงลภัสรดา จำปาคำ
2.เด็กหญิงนัทธมน สุภาพละ
ครูผู้ฝึกซ้อม
: นางสาวพนิดา กิจเจริญ
: นางดุษณีย์ ประทุมศิริ

การแข่งขันทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book
รางวัลเหรียญทองได้แก่
1.เด็กหญิงมนัสนันท์ แย้มสุวรรณ
2.เด็กหญิงพิชชาวรีย์ ศิลปรัตน์
ครูผู้ฝึกซ้อม
: นายศักดิ์ชัย สว่างงาม
: นางดุษณีย์ ประทุมศิริ

jAlbum web gallery software and PhotoBox