กลับหน้าแรก » 21 พฤศจิกายน 2565 เหรียญทอง การแข่งขันต่อเติมรูปภาพจากรูปเรขาคณิต (ระดับชั้นอ.2)

21 พฤศจิกายน 2565 การแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนในสังกัดสังฆมลฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ที่ 21 พ.ย.2565 โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี ♦️ ต่อเติมรูปภาพจากรูปเรขาคณิต (ระดับชั้นอ.2) - เด็กหญิงเขมิกา เกียรติอมรเวช ♛ รางวัล : เหรียญทอง ครูผู้ฝึกซ้อม - นางสาวยุวดี บุญมี

Gallery software for photographers and PhotoBox