กลับหน้าแรก » 22 พฤศจิกายน 2565 การแข่งขันเต้นแอโรบิค (ระดับชั้นอ.1-3)

22 พฤศจิกายน 2565 การแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
วันอังคารที่ 22 พ.ย. 2565 โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี
♦️ เต้นแอโรบิค (ระดับชั้นอ.1-3)
- เด็กหญิงศุภสิตา เต็งวิเชียรไชย (อ.1)
- เด็กหญิงรัญชิดา วงษ์เพ็ง (อ.1)
- เด็กหญิงพัทธนันท์ ตุ้มแก้ว (อ.1)
- เด็กชายรัชกร โรมรุจนากร (อ.1)
- เด็กชายปัณยวัจน์ นุชลำยอง (อ.1)
- เด็กหญิงสุชญา ศรีรัตนมงคล (อ.1)
- เด็กหญิงสิริญา เอ็กเชือก (อ.1)
- เด็กหญิงวชิรญาณ์ ตั้งจิตรมณีศักดา (อ.1)

- เด็กหญิงนัยน์ปพร ปิ๋วสวัสดิ์ (อ.2)
- เด็กหญิงปพิชญา ยะรังษี (อ.2)
- เด็กหญิงสุจิตตา แก่ก่ำ (อ.2)
- เด็กหญิงเขมิกา เกียรติอมรเวช (อ.2)
- เด็กหญิงณัฏฐณิชา สังคุ้ม (อ.2)
- เด็กหญิงภานรินทร์ กาญจนาธิโชติ (อ.2)
- เด็กหญิงไอริญญา เกษสง่า (อ.2)
- เด็กหญิงกาญจนรัตน์ เข็มเพ็ชร์ (อ.2)
- เด็กหญิงพิชญา ภู่ทอง (อ.2)

- เด็กหญิงกัญกนิษฐ์ แซ่จัง (อ.3)
- เด็กหญิงกันย์สุดา โพธิบุตร (อ.3)
- เด็กหญิงจิณห์นิภา ตรีภพ (อ.3)
- เด็กหญิงจินดารัตน์ อนันต์ชัยสินธุ์ (อ.3)
- เด็กหญิงณัฏฐพร พวงใบบาง (อ.3)
- เด็กหญิงณัฐณิชา ณ บางช้าง (อ.3)
- เด็กหญิงนันท์นภัส บุญประเสริฐ (อ.3)
- เด็กหญิงพริมา พิณพาทย์ (อ.3)
- เด็กหญิงพิมพ์พัชชา นาคขำ (อ.3)
- เด็กหญิงเอมมิกา ผาสม (อ.3)

♛ รางวัล : เหรียญทอง (อ.1) , เหรียญเงิน (อ.2-3)

ครูผู้ฝึกซ้อม
- นางสาวปราถณา เกิดแก้ว
- นางสาวกานดา วงศ์สัมพันธ์เวช
- นางสาวสมรศรี รุ่งทิพย์เจริญ
- นางสาววรรณา พุมมา
- นางสาวศยามล ว่องแก้ว
- นางสาวศิลาพร กระเช้าเพชร
- นางผ่องพรรณ สู้เสงี่ยม
- นางสาวสนธยา สมณะ

jAlbum web gallery software and PhotoBox