กลับหน้าแรก » 13 ธ.ค. 2565 งานวันพระคัมภีร์ Bible Day

13 ธ.ค. 2565 งานวันพระคัมภีร์ Bible Day โดยได้รับเกีบรติจากทีมงานศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลมาจัดกิจกรรม

jAlbum - customizable web photo albums and PhotoBox