กลับหน้าแรก » 19 ธ.ค. 65 มอบรางวัลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

19 ธ.ค. 65 มอบรางวัลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 1. การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) 🔵 ระดับชั้น ป.1-3 รางวัลเหรียญเงิน ด.ญ.ภูริชญา พันธุ์รัศมีทอง ครูผู้ฝึกซ้อม: คุณครูหนึ่งฤทัย เปรมนิ่ม 🔵 ระดับชั้น ป.4-6 รางวัลเหรียญเงิน ด.ญ.ณิชา อินทร์จันทร์ ครูผู้ฝึกซ้อม: คุณครูอารีรัตน์ แย้มชื่น 🔵 ระดับชั้น ม.1-3 รางวัลเหรียญทอง ด.ช.ธีรภัทร ดวงภูมิเมศ ครูผู้ฝึกซ้อม: คุณครูโชคสกุล ปานดี 2. การแข่งขันเต้นประกอบเพลงจากหนังสือ Let’s Go 🔴 ระดับชั้น ป.1-3 รางวัลเหรียญทอง ด.ญ.นรินทร์พร พู่ทรงชัย ด.ญ.นวพร สระทองให้ ด.ญ.จีราพัชร บุญแก้ว ด.ญ.กัณภร จันทร์แป้น ด.ญ.อิมรา กิตติทวีพงษ์ ด.ญ.จิรัชญา พรหมกระแส ด.ญ.วรนัน เข็มทอง ด.ญ.ศิริพร คระเครือ ด.ญ.พัชรนันท์ ชัยภัทร์วรนนท์ ด.ญ.ณัฐวลัญช์ ฮวดลิ้ม ด.ญ.ณัฐวรา บุญเปรม ด.ญ.วนัสนันท์ แก้วมณี ครูผู้ฝึกซ้อม: คุณครูจุฑาวรรณ เพิ่มสาย 🔴 ระดับชี้น ป.4-6 รางวัลเหรียญทอง ด.ช.จิรเมธ พุตติ ด.ญ.พิมพ์นารา นิลพัฒน์ ด.ญ.ภัทรสุดา จันทร์สุข ด.ช.ปวรปรัชญ์ จันทบูรณ์ ด.ญ.มณิสรา ฉิมฉลอง ด.ญ.ณัฐชานันท์ วงษา ด.ญ.ชณิชาฌ์ นาคเวช ด.ช.อนาวิน พิณพาทย์ ด.ญ.ณิชากรณ์ เสือใจ ด.ช.ถกลเกียรติ ลิ้มศฤงคาร ด.ญ.จุฑาทิพย์ เกิดบุญศรี ด.ญ.ชัญญานุช กิจวัตร ครูผู้ฝึกซ้อม: Teacher Armulfo Bernal Jr 3. การแข่งขันเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) 🔵 ระดับชั้น ป.1-3 ได้เข้าร่วมกิจกรรม ด.ช.วชิรวิทย์ แก้วบุดดา ครูผู้ฝึกซ้อม: คุณครูประณิธาน พูนเพ่งวิทย์ 🔵 ระดับชั้น ป.4-6 รางวัลเหรียญเงิน ด.ช.รณสฤษฎ์ พุทธา ครูผู้ฝึกซ้อม: คุณครูนัชชา ฉันทตระกูลชัย 🔵 ระดับชั้น ม.1-3 รางวัลเหรียญทอง ด.ช.ชโยดม หวังใจสุข ครูผู้ฝึกซ้อม: คุณครูพิทยาภรณ์ เห็นวิสุทธิ์ 4. การแข่งขันฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ (Multi Skills Competition) 🔴 ระดับชั้น ป.4-6 รางวัลเหรียญเงิน ด.ญ.ชนาพร น้ำใจสุข ครูผู้ฝึกซ้อม: คุณครูรุจิรดา ทัศนานนท์ 🔴 ระดับชั้น ม.1-3 รางวัลเหรียญทอง ด.ญ.ธนกร เรืองสุวรรณ ครูผู้ฝึกซ้อม: Mrs.Dina Rao Salomon 5.. การแข่งขันพูดภาษาจีน 🔵 ระดับชั้น ป.4-6 รางวัลเหรียญทอง ด.ญ.ญารินดา โอภาสรัตนพร ครูผู้ฝึกซ้อม: คุณครูวนิดา จันทร์งาม 🔵 ระดับชั้น ม.1-3 รางวัลเหรียญทอง ด.ญ.พิมพ์วรีย์ สุวรรณศรี ครูผู้ฝึกซ้อม: คุณครูจรรยาภรณ์ หนูสิงห์

Gallery software for photographers and PhotoBox