กลับหน้าแรก » 25 ม.ค. 66 ผลการสอบพระคัมภีร์ หนังสือกิจการอัครสาวก

ผลการสอบพระคัมภีร์ หนังสือกิจการอัครสาวก โดย ศูนย์คริสต์ศาสนธรรม 1.เด็กหญิงธนัชชญาน์ สิทธิวิไล ป1/1 ทองแดง 2.เด็กชายภาวัต เห็นสว่าง ป.2/1 เงิน 3.เด็กหญิงพลอยนับพัน ละอองทอง ป.2/1 ทองแดง 4.เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ทรัพย์เย็น ป.2/2 ทองแดง 5.เด็กหญิงพรรณิภา มั่นใจ ป.2/1 ทองแดง 6.เด็กชายพิชญะ แสงฉาย ป.3/4 ทองแดง 7.เด็กหญิงณัฐชานันท์ วงษา ป.6/1 ทองแดง

jAlbum web gallery software and PhotoBox