กลับหน้าแรก » 1 ก.พ. 66 การอบรมฐานสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร 👉🏻 ช่วงชั้นที่ 1 สวนผักของฉัน 1. นางปทิตตา พงษ์ศิริ 2. นางสาวธนภรณ์ บรรณาการ 👉🏻 ช่วงชั้นที่ 2 ล้วงลับอุปราคา 1. นางสาวสุคนธา สุทธิศิริมงคล 2. นางสาวมัณฑนา พงษ์พินิจภิญโญ

jAlbum - customizable web photo albums and PhotoBox