กลับหน้าแรก » 22 กรกฎาคม 2565 ประชุมท่านผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565

22 กรกฎาคม 2565 ประชุมท่านผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อแจ้งและขอความร่วมมือในเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน และการดูแลน.ร.ขณะอยู่บนรถ พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะในเรื่องการจรารจของรร. ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง

Create online photo albums with jAlbum and PhotoBox