กลับหน้าแรก » 25 กรกฏาคม 2565 ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับคะแนนเต็ม 100จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน ด้านความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับคะแนนเต็ม 100 จำนวน 10 คน จากการประเมินคุณภาพผู้เรียน ด้านความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 ประเมินเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 65 จากกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ดังนี้ 1. ด.ญ.ธัญชนก นกพลับ 2. ด.ญ.ไอศิกา รักษากุล 3. ด.ญ.สุวพิชญ์ บุญยอด 4. ด.ญ.เอกวารี มั่นใจ 5. ด.ช.ธนณัฎฐ นิ่มเนตร 6. ด.ญ.พรรณิภา มั่นใจ 7. ด.ช.จาตุรงค์ อัศวชูศักดิ์กุล 8. ด.ญ.ชลธิดา บุญชม้อย 9. ด.ญ.รริศรา นิยมทรัพย์ 10. ด.ช.นราวิชญ์ เกาะแก้ว

jAlbum photography website storage and PhotoBox