กลับหน้าแรก » 5 สิงหาคม 2565 พิธีบูชาของพระคุณศุกร์ต้นเดือน

5 สิงหาคม 2565 นักเรียนคาทอลิก ร่วมสรรเสริญโมทนาคุณและขอพรพระ ในพิธีบูชาขอบพระคุณในวันศุกร์ต้นเดือน

Gallery software for photographers and PhotoBox