กลับหน้าแรก » 11 สิงหาคม 2565 การตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนประจำปีการศึษา 2564 และ 2565

        11 สิงหาคม 2565 การตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนประจำปีการศึษา 2564 และ 2565 ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
ที่มาตรวจติดตาม ประทับใจในความเป็นกัลยาณมิตร ที่คอยให้คำแนะนำและกำลังใจกับคณะทำงานของโรงเรียน
        1. นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม        รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
        2. ว่าที่ร้อยตรีสุพัฒน์ หอมสุวรรณ        ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
        3. นางจงกลนี โชคถาวร        ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
        4. นางสาวสุกัญญา ศรีสาคร        ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
        5. นายโชคอนันต์ รักษาภักดี        นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
        6. นางสาวปณัชชยา กิตติพิชัย        พนักงานราชการ
        7. นางสาววิจิตรา นราศรี        เจ้าหน้าที่ธุรการ

jAlbum photo album software and PhotoBox