กลับหน้าแรก » 19 สิงหาคม 2565 สัปดาห์วิทยาศาสตร์

คณะครูร่วมกันจัดกิจกรรมดี ๆ เสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Active Learning) ให้กับน.ร.ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 ส.ค. 65 ⚗ กิจกรรมฐานการประดิษฐ์เชิงวิทยาศาสตร์ - ฐานนักวิทย์น้อย - วงล้อหลากสี - เฮลิคอปเตอร์กระดาษ - ประดิษฐ์ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ - สีเต้นระบำ 🔬 กิจกรรมฐานการทดลอง - ดอกไม้กระดาษบานเองได้ - ยิ่งเร็วยิ่งดูด - แป้งโดว์นำไฟฟ้าได้หรือไม่ - การเปลี่ยนแปลงสถานะของสาร (จุดเยือกแข็ง) - จมหรือลอย 📺 การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

Create photo gallery websites with jAlbum and PhotoBox