กลับหน้าแรก » 15 ธ.ค. 65 รางวัลครูดีเด่น ระดับประถมศึกษา ของฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี

15 ธ.ค. 65 รางวัลครูดีเด่น ระดับประถมศึกษา ของฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 1. คุณครูรังสิมา บุญสม 2. คุณครูสุคนธา สุทธิศริมงคล 3. คุณครูปรารถนา มะลิทอง 4. คุณครูสุจิวรรณ ชื่นหุ่น 5. คุณครูอารีรัตน์ แย้มชื่น 6. คุณครูเพ็ญนภา ไกรราษฎร์ 7. คุณครูธนิต สุวรรณลักษณ์ 8. คุณครูดุษณีย์ ประทุมศิริ

jAlbum image gallery software and PhotoBox