กลับหน้าแรก » 15 ธ.ค. 65 รางวัลครูดีเด่นระดับมัธยมศึกษา ของฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี

15 ธ.ค. 65 รางวัลครูดีเด่นระดับมัธยมศึกษา ของฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 1. คุณครูงศรีไพร หนูเกตุ 2. คุณครูประวิทย์ นพรัตน์ 3. คุณครูเทียมจันทร์ เง็กคร้อย 4. คุณครูพัชรินทร์ วาณิชพิเชียร 5. คุณครูโชคสกุล ปานดี 6. คุณครูชาคริต ทรงต่อศรีสกุล 7. คุณครูสุวัฒน์ วงษ์พานิช 8. คุณครูศักดิ์ชัย สว่างงาม

jAlbum image gallery software and PhotoBox