กลับหน้าแรก » 19 ธ.ค. 65 มอบรางวัลกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19 ธ.ค. 65 มอบรางวัลกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ● รางวัลเหรียญทอง การแสดงวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-3 รายชื่อนักเรียนที่แข่งขัน เด็กหญิงอารยา คำเรือน เด็กหญิงศริยา ประภัยภักดิ์ เด็กหญิงพัชยา พงศ์ธิติปัญญากร ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูนฤมล บุญนาค ● รางวัลเหรียญทอง การแสดงวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 รายชื่อนักเรียนที่แข่งขัน เด็กชายณัฐพล อายุยงค์ เด็กชายณัฐภัทร รักงาม เด็กชายจารุพัฒน์ วงศ์ประเสริฐ ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูสุคนธา สุทธิศิริมงคล คุณครูมัณฑนา พงษ์พินิจภิญโญ งานแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนใน สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox