กลับหน้าแรก » 15 ก.พ. 66 การเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

การเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี : 15 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้เข้าร่วมอบรม คุณครูประภาพรรณ ไชยวงศ์ คุณครูบุญจันทร์ สร้อยสมุทร คุณครูอารีรัตน์ แย้มชื่น

jAlbum image gallery software and PhotoBox