กลับหน้าแรก » 2 สิงหาคม 2565 รับรางวัลการแข่งขันเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

2 สิงหาคม 2565 รับรางวัลการแข่งขันเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคัดลายมือ
   1 เด็กหญิง รุจิฬาภรณ์      หงส์ศิริ         ประถมศึกษาปีที่ 1/1
   2 เด็กหญิง พชราภิศิษฏ์    นันทสิริศิลป์         ประถมศึกษาปีที่ 2/3
   3 เด็กหญิง ณฐวรรณ    โวหาร         ประถมศึกษาปีที่ 3/2
   4 เด็กหญิง ชนิสรา    ชะเอม         ประถมศึกษาปีที่ 4/4
   5 เด็กหญิง กัญญาณัฏฐ์    เวชเพิ่ม         ประถมศึกษาปีที่ 5/2
   6 เด็กหญิง ปวริศา     ทรัพย์มา         ประถมศึกษาปีที่ 6/1

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ
   1 เด็กหญิง มรกต     บุญมา        ประถมศึกษาปีที่ 1/2
   2 เด็กหญิง ณัฐธิดา     จิตต์น้ำใจ         ประถมศึกษาปีที่ 2/1
   3 เด็กหญิง สุธีกานต์     สมสกุล         ประถมศึกษาปีที่ 3/2

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแต่งคำขวัญวันภาษาไทย
   1 เด็กหญิง วิภาภรณ์     จงประเสริฐ         ประถมศึกษาปีที่ 4/2
   2 เด็กหญิง กันต์ณภัค     เศรษฐศักดาศิริ         ประถมศึกษาปีที่ 5/1
   3 เด็กหญิง ธัญยภรณ์     ศรีสุข          ประถมศึกษาปีที่ 6/3

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเขียนไทย
   1 เด็กชาย ศิรชัช    พิมพ์ตรา         มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
   2 เด็กหญิง กรกนก    โพธารัตน์          มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
   3 เด็กหญิง นพวรรณ    ทัดสวน         มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคัดลายมือ
   1 เด็กชาย วีรภัทร     แก้วเทียมบุตร          มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
   2 เด็กหญิง เฟิร์น     สุวรรณศรี          มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
   3 นางสาว กมลชนก     ภักดี         มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox