กลับหน้าแรก » รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประถมศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประถมศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี ได้เป็นตัวแทนเข้าประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 🔴 รายชื่อนักเรียน 1. ด.ญ.วิภาดา ธรรมเจริญ 2. ด.ญ.นภัสนันท์ สมร 3. ด.ญ.พิชญ์สินี สุขศรี 🔵 ครูที่ปรึกษา 1. นายประวิทย์ นพรัตน์ 2. นางสาวอารียา ผูกรักษ์ 3. นางสาวมัณฑนา พงษ์พินิจภิญโญ 4. นางสาวนิตยา ควรคิด 25 ก.ค. 66

jAlbum - customizable web photo albums and PhotoBox