กลับหน้าแรก » 27กค66 ผลการประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา i.10

ผลการประกวดวาดภาพระบายสี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 🔵 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 รางวัลที่ 1. ด.ช.ปรินทร ทองดอนน้อย ป.1/4 รางวัลที่ 2. ด.ช.ปิยังกูร ตันติปิธรรม ป.1/1 รางวัลที่ 3. ด.ญ.เบญญาพร สิงห์สิลา ป.1/4 🔵 ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 รางวัลที่ 1. ด.ญ.ณัฐธิดา ฉิมวัย ป.2/3 รางวัลที่ 2. ด.ช.ปัณณวิชญ์ เที่ยงทัศน์ ป.2/4 รางวัลที่ 3. ด.ญ.เบญจวรรณ พันคำภา ป.2/3 🔵 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 รางวัลที่ 1 ด.ญ.มณินทร ว่องพานิช ป.3/4 รางวัลที่ 2 ด.ญ.วรวรรณ โชคสมกิจ ป.3/2 รางวัลที่ 3 ด.ญ.ญาตาวี โต๊ะโส ป.3/3 🔵 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 รางวัลที่ 1 ด.ญ.รุจิราภรณ์ บุญสุข ป.4/3 รางวัลที่ 2 ด.ญ.ณัฏฐธิดา ว่องไวอมรเวช ป.4/2 รางวัลที่ 3 ด.ญ.วาสนา อ่ำปลอด ป.4/3 🔵 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 รางวัลที่ 1 ด.ญ.ณัฐชยน์ รัตนสิริวัฒนกุล ป.5/1 รางวัลที่ 2 ด.ญ.ศรัณปภรณ์ พงศ์วรวัฒน์ ป.5/2 รางวัลที่ 3 ด.ญ.ธนิดา วงษ์ศรีเสมา ป.5/3 🔵 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รางวัลที่ 1 ด.ญ.กันต์ณภัค เศรษฐศักดาศิริ ป.6/1 รางวัลที่ 2 ด.ญ.พิชญะ ชาญสุทธิกนก ป.6/1 รางวัลที่ 3 ด.ญ.ชนัญชิดา ซิบเข ป.6/4 🔵 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 รางวัลที่ 1 ด.ญ.ทิตชยา พูลทรัพย์ ม.1/4 รางวัลที่ 2 ด.ญ.ลภัสรดา จำปาคำ ม.1/1 รางวัลที่ 3 ด.ญ.พนิตาพร หรั่งช้าง ม.1/4 🔵 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 รางวัลที่ 1 ด.ญปวีณ์นุช ปล้องสวย ม.3/3 รางวัลที่ 2 ด.ญพิไลวรรณ จำรัสเรืองรอง ม.3/2 รางวัลที่ 3 ด.ชปุญญพัฒน์ ยินดี ม.3/4

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox