กลับหน้าแรก » 27กค66 มอบรางวัลการแข่งขันเนื่องในวันภาษาไทย

รายการและรายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลการแข่งขันเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ 🔴 การแข่งขันคัดลายมือ 🔵 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชนะเลิศ ด.ญ.กรองแก้ว แพงโคตร รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.อัษศดิณย์ ต่วนเครือ รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.ธชย ตันศิริ 🔵 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชนะเลิศ ด.ญ.รุจิฬาภรณ์ พงษ์ศิริ รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.สุวภัทร รอบจังหวัด รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.พิมพ์นา ยินดี 🔵 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชนะเลิศ ด.ญ.วรัชยา เกษมกุลวิไล รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.กชพร จิตต์เจริญ รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.กฤติธี ศรีสกุลกาญจน์ 🔵 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชนะเลิศ ด.ญ. ณฐวรรณ โวหาร รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.สุพิชฌาญ์ เทพนู รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.จิดาภา บุญสูง 🔵 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชนะเลิศ ด.ญ.ชนิสรา ชะเอม รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.ชาลิษา แหยมแก้ว รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.ณัฐณิชา แสงทอง 🔵 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชนะเลิศ ด.ช.ชลกมล เหรียญมุง รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.ณฐพร ง่วนกิม รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.ณัฐนิชา พลดี 🔵 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชนะเลิศ ด.ญ.ธัญยธรณ์ ศรีสุข มัธยม รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.นันทัชพร พันธ์เปรม รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.สิริกาญจณ์ ถวิลวัฒนกิจ ชมเชย ด.ญ.ทิตชญา พูลทรัพย์ 🔵 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชนะเลิศ ด.ญ. อภิชญา โพธิ์บุตร รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.เทวิกา ตันทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.รุ้งรดา ว่องพานิช ชมเชย ด.ช วีรภัทร แก้วเทียมบุตร 🔵 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชนะเลิศ ด.ญ.เฟิร์น สุวรรณศรี รองชนะเลิศอันดับ 1ด.ญ.ปาริศา ช้างฉาว รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.วรรณพีร์ นิลรักษา ชมเชย ด.ญ.กนกนาถ ฉัตรชาญมงคล 🔴 การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ 🔵 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชนะเลิศ ด.ญ.ปพิชญา สันใจ รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.บุญชรัสมิ์ ผลจันทร์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.กัญกนิษฐ์ แซ่จัง 🔵 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชนะเลิศ ด.ญ. รุจิฬาภรณ์ พงษ์ศิริ รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.จิรัศยา หงษ์วิชุลดา รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.ปริศรา ผิวนวล 🔵 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชนะเลิศ ด.ญธัญชนก นกพลับ รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.ณิชมน ภู่เจริญ รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.นวพร สระทองให้ 🔴 การแข่งขันแต่งคำขวัญ 🔵 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชนะเลิศ ด.ช.ประกาศิต เง็กคร้อย รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.จิราวรรณ สุขประเสริฐ รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.สุธีกานต์ สมสกุล 🔵 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชนะเลิศ ด.ญ.น้ำมนต์ สิทธิกูล รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.กฤตติกา สุดใจ รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.ณัฐณิชา แสงทอง 🔵 ระอับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชนะเลิศ ด.ช.ตุลพัสกร เล็กเพ่อ รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.บ.วรพนธ์ กาญจน์ภิบาลไชย รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.พิชญ์สินี สุขศรี 🔵 ระอับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชนะเลิศ ด.ญ.ทิตชญา พูลทรัพย์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.เอื้องฟ้า รวยศิลป์ธรรม รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.สิตานัน ผลพิทักษ์ 🔵 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชนะเลิศ ด.ช.พงศกร แสงจันทร์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.กชกร เศรษฐศักดาศิริ รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.นัฐชาวดี วงษ์อัยรา ชมเชย ด.ช.ศรัณณ์ธัชช์ วงศาโรจน์ 🔵 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชนะเลิศ ด.ญ.ชนันท์ธิพัฒน์ เซี่ยงจ๊ง รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.นพวรรณ ตั้นมณี รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.แจสมิน พิกแกรม ชมเชย ด.ญ.ตรีรินทร์ กฤตบุญพงศ์ 🔴 การแข่งขันเขียนไทย 🔵 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชนะเลิศ ด.ญธัญยธรณ์ ศรีสุข รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.ลภัสรดา จำปาคำ รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.นันทัชพร พันธ์เปรม ชมเชย ด.ช.ศิราภัทร บุญประเสริฐ 🔵 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชนะเลิศ ด.ช.ศิรชัช พิมพ์ตรา รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.พิชดารัตน์ อุ่มมล รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.ภูษณิศา รอดฟ้า ชมเชย ด.ญ.ฐิติภัทร เซี่ยงใช่ 🔵 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชนะเลิศ ด.ญ.ศตายุ อ่าวสุคนธ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ.บันฑิตา บุญรังษี รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ.ภูตาล เห็นสว่าง ชมเชย ด.ญ.กรกนก โพธารัตน์

jAlbum web gallery maker and PhotoBox