กลับหน้าแรก » 9 ส.ค. 66 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ประเภทสิ่งประดิษฐ์

5 ส.ค. 66 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร 1 เด็กหญิงพิชดารัตน์ อุ่มมล 2 เด็กหญิงนภัทร เกื้อกูล 3 เด็กหญิงปัณฑิตา ปล้องสวย ครูที่ปรึกษา นายบุญลาภ กลิ่นอุบล นายประวิทย์ นพรัตน์

jAlbum free web photo albums and PhotoBox