กลับหน้าแรก » 8-9 พ.ค. 66 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศิลปะ ดนตรี นิทานและการเล่น เพื่อพัฒนาทักษะสมอง(EF)

เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศิลปะ ดนตรี นิทานและการเล่น เพื่อพัฒนาทักษะสมอง(EF) ในระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม ผู้เข้าร่วมอบรม นางสาวจุไรพร สวัสดิ์รักษ์กุล นางสาวเพ็ญนภา ไกรราษฎร์

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox